ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อหัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อหัว*, -ต่อหัว-

ต่อหัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อหัว (adv.) per capita
English-Thai: HOPE Dictionary
head(เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ
English-Thai: Nontri Dictionary
PER per capita(adv) ต่อคน,ต่อหัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
capita, perต่อหัว, รายหัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
per capita (L.)รายหัว, ต่อหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cardiovascular agentsยาออกฤทธิ์ต่อหัวใจและหลอดเลือ, ยาออกฤทธิ์ต่อหัวใจและหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Per capita incomeรายได้ต่อหัว [เศรษฐศาสตร์]
Stagnation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งๆ ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่แท้จริงต่อหัว หรือรายได้ประชาชาติ สภาพของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แสดงให้เห็น ได้โดยผลผลิตหรือรายได้มีจำนวนคงที่ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก สาเหตุเกิดมาจาก 1) การที่อัตราการเพิ่มของผลผลิตน้อยกว่าอัตราการเพิ่มประชากร 2) อุปสงค์รวมในประเทศมีไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้อย่าง เพียงพอ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
poll tax (n.) ภาษีต่อหัว See also: ภาษีรายตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's for a contract. Five grand a head, right?สำหรับสัญญา 5,000 ต่อหัว ใช่มั้ย
$1,500 for each of his three accomplices:500 ต่อหัว สำหรับพวกที่เหลืออีกสามคน
Glory be to the Bomb and to the Holy Fallout, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end, amen.สาธุการต่อหัวรบ เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ เพี่อการเริ่มต้นใหม
It's just brandy. Good for the heart.แค่บรั่นดีน่ะ ดีต่อหัวใจนะ
It's shit for your heart, and it eats up your liver.ดีต่อหัวใจ แต่ไม่ดีต่อตับ
"It's only $20 per person.""แค่ 20 เหรียญต่อหัว"
The President has contacted the world's heads of state and every security measure is being taken.ประธานได้ติดต่อหัวของ โลกของรัฐ และมาตรการรักษาความ ปลอดภัยทุกคนจะถูกนำ
Everything that had happened up till now, they all have some sort of connections with our Boss.ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้, พวกเขา\ ทั้งหมดต้องมีหนทางติดต่อหัวหน้าของเรา
And look who he has for a crew chief!และมองที่เขามีต่อหัวหน้าลูกเรือ!
Oh, please let this be something good, something cardio good. Please.โอ้,ขอละ ปล่อยให้มีบางอย่าง ดีดี,บางอย่างที่ดีต่อหัวใจบ้างเถอะ,ขอร้อง
Never once been untruthful with my heartข้าจะไม่คิดคดทรยศ ต่อหัวใจของข้า
Get the Joint Chiefs on the line, now.ติดต่อหัวหน้าสมาชิก ทางโทรศัพท์,เดี๋ยวนี้
Here. Cut it at the knee joint.ตรงนี้ ตัดตรงข้อต่อหัวเข่า
Would you please connect me to the Vice-Commissioner?คุณช่วยติดต่อหัวหน้าสมาชิกคณะกรรมาธิการให้หน่อย
Too much isn't good for your ticker.ดื่มมากไปไม่ดีต่อหัวใจนะพ่อ
Shoulder joint's still attached to the remains.ข้อต่อหัวไหล่ยังคงติดอยู่ กับศพ
They're practically untouched, while America suffers the greatest number of causalities per capita of any country in the world.พวกเขายังไม่ถูกสำรวจ ในทางปฏิบัติ ขณะที่ฝั่งอเมริกากับทุกข์ร้อน ตัวเลขที่่มโหฬารที่สุด ของสาเหตุนี้เฉลี่ยต่อหัว ในทุกๆ ประเทศในโลก
You need a unicondylar repair, or you may lose the ability to walk.คุณอยากจะซ่อข้อต่อหัวเข่า หรืออยากสูญเสียความสามารถในการเดิน
Excitement's the worst thing in the world for his heart.ความตื่นเต้นเป็นสิ่งเดียวในโลกที่ไม่ดีต่อหัวใจเขา
It's good cardio. Plus you get to shoot at kids.มันเป็นการออกกำลังกายที่ดีต่อหัวใจ บวกกับนายได้ไล่ยิงเด็กๆ
He met the aliens who ruled the seas They took one look at him And fell to their kneesเขาพบว่าคนต่างด้าว พิสูจน์แล้วว่าจงรักภักดีต่อหัวเข่าของเขา!
Now, Delgado called the head of the GGE board of trustees directly to make his demands.เดลกาโด้ติดต่อหัวหน้า ฝ่ายบริหารของGGEเพื่อเรียกร้องโดยตรง
It's the contact info for the head chef while he is vacationing in Paris.นี่คือเบอร์ติดต่อหัวหน้าพ่อครัว ขณะที่เขาไปพักร้อนที่ปารีส
I mean, this whole sire bond thing is wild.ผมหมายถึง เรื่องการขึ้นตรงต่อหัวหน้านี่มันดูแปลกๆ
I'm amazed by the power you have over my heart, Siobhan.ผมประหลาดใจในอิทธิพลของคุณ ที่มีต่อหัวใจผม ชิบอน
A 200-pound person puts approximately 600 pounds of pressure on their knee joints just by walking.คนที่หนัก 200 ปอนด์ จะมีแรงกดต่อข้อต่อหัวเข่า 600 ปอนด์โดยประมาณ ในขณะที่กำลังเดิน
Look at the humeri and the acromions.เดี๋ยวนะ.ดูที่ท่อนแขน และที่ข้อต่อหัวไหล่
Look, what was the price per head last time? I'll triple it.ฟังนะ ราคาต่อหัวครั้งล่าสุดมากเท่าไหร่ ฉันจะจ่ายให้สามเท่า
6 ounces of diamonds. Per head.จ่ายเป็นเพชรหนัก 6 ออนซ์ ต่อหัว
Please, check in with your unit...โปรดติดต่อหัวหน้าหน่วยของคุณ
I attended an event at the billeted quarters of General Howe, where I was to make contact with the spymaster, none other than my constant companion in adventure,ผมไปร่วมงาน ที่บ้านพักของนายพลฮาว ซึ่งผมต้องติดต่อหัวหน้าสายลับ

ต่อหัว ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] Thai: (ราคา)ต่อหัว English: per person

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อหัว
Back to top