ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อหน้าธารกำนัล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อหน้าธารกำนัล*, -ต่อหน้าธารกำนัล-

ต่อหน้าธารกำนัล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อหน้าธารกำนัล (adv.) in public See also: before a big crowd, in front of other people Syn. ต่อหน้าสาธารณะชน Ops. ลับหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Public humiliation's really more my forte.การสร้างความอับอายต่อหน้าธารกำนัล เป็นความถนัดของฉันมากกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อหน้าธารกำนัล
Back to top