ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อมใต้สมอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อมใต้สมอง*, -ต่อมใต้สมอง-

ต่อมใต้สมอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อมใต้สมอง (n.) pituitary gland
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pituitary gland; hypophysisต่อมใต้สมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acidophil; acidophile๑. สิ่งติดสีกรด๒. เซลล์ต่อมใต้สมองติดสีกรด๓. สิ่งมีชีวิตเจริญดีในภาวะกรด๔. -ติดสีกรด, -ชอบกรด [มีความหมายเหมือนกับ acidophilic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adenohypophysisต่อมใต้สมองส่วนหน้า, กลีบหน้าของต่อมใต้สมอง, กลีบหน้าของต่อมปิตูอิตารีย์, อดีโนฮัยโปฟัยซิส, ต่อมใต้สมองด้านหน้า, ต่อมพิตูอิตารีย์ส่วนหน้า [การแพทย์]
posterior lobe (of pituitary gland)ต่อมใต้สมองส่วนหลัง, บริเวณส่วนหลังของต่อมใต้สมอง เป็นส่วนของเนื้อเยื่อประสาทที่มีกลุ่มปลายแอกซอนของเซลล์ประสาทจากสมองมาติดต่อด้วย  ซึ่งที่ปลายแอกซอนจะปล่อยฮอร์โมนวาโซเพรสซินและออกซิโทซินออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
antidiuretic hormone (ADH) [vasopressin]ฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก, ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ทำหน้าที่กระตุ้นหลอดเลือดให้บีบตัวและช่วยให้หลอดไตดูดน้ำกลับเข้าสู่เส้นเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Adenoma, Basophilเนื้องอกของต่อมใต้สมอง; อะดีโนมา, บาโซฟิล; อะดีโนมา, เนี้องอกเบโซฟิล [การแพทย์]
Cushing's Diseaseโรคคุชชิ่ง,การทำงานของต่อมใต้สมองมากไป [การแพทย์]
Pituitary diseasesโรคต่อมใต้สมอง [TU Subject Heading]
thyroid stimulating hormone (TSH)ไทรอยด์สติมิวเลติงฮอร์โมน (ทีเอสเอช), ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ทำหน้าที่กระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้างฮอร์โมนตามปกติ อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฮอร์โมนไทโรโทรฟิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pituitary (n.) ต่อมใต้สมอง
pituitary gland (n.) ต่อมใต้สมอง
pituitary (adj.) เกี่ยวกับต่อมใต้สมอง
pituitary (adj.) เกี่ยวกับร่างกายใหญ่โตผิดปกติเพราะฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sella turcica, diaphragma sellae-- the dural folds of the pituitary fossa, in which the pituitary gland sits, situated in the sphenoid bone.เซลล่า เทอร์ริก้า ,ไดแกรมม่า เซลเล-- เอกสารดูรอลที่เกี่ยวกับต่อมใต้สมอง ฟอสซ่า, ซึ่งแกนต่อมใต้สมองตั้งอยู่,
Did you just say pituitary gland?คุณเพิ่งพูดว่าแกนต่อมใต้สมองใช่ไหม?
He'd perform surgery on his victims, remove the pituitary gland before he overdosed them with anesthesia.เขาได้กระทำการผ่าตัดกับเหยื่อ, เอาแกนต่อมใต้สมองออกก่อนที่เขาจะให้ยาขนาดมาก เพื่อให้เหยื่อไร้ความรู้สึก.
Look for anything with the pituitary in it.หาอะไรที่เกี่ยวกับต่อมใต้สมอง.
Advanced, rapid aging, like the disease called progeria, can be induced artificially by manipulating the pituitary gland.การเติบโต,เร่งให้โต,เหมือนเชื้อโรคที่เรียกว่า โพรจิเรีย, มันสามารถสร้างตัวมันเองได้ โดยการไปจัดการที่แกนต่อมใต้สมอง
See if any bodies have turned up with a missing pituitary gland.ดูว่าถ้ามีศพไหนที่เข้ามาบ้าง ที่แกนต่อมใต้สมองหายไป
Mid-brain, like pituitary gland?สมองส่วนกลาง อย่างต่อมใต้สมองเหรอ
Actually, their pituitaries were clear gone.ที่จริงแล้ว ต่อมใต้สมองของพวกเขาหายไป
[ Sighs ] Yeah, so, they need a steady diet of human pituitary glands to survive.ใช่ พวกมันต้องการ สารอาหารจากต่อมใต้สมองของมนุษย์ เพื่อประทังชีวิต
He just asked a few questions about the other vics -- missing pituitary glands and so forth.ป่าว เขาแค่ถามอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับเหยื่อรายอื่นๆ ต่อมใต้สมองหายไป อะไรทำนองนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อมใต้สมอง
Back to top