ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อมโลหิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อมโลหิต*, -ต่อมโลหิต-

ต่อมโลหิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อมโลหิต (n.) menses See also: menstruation, monthly Syn. ระดู, ประจำเดือน, เมนส์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อมโลหิต
Back to top