ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อมหมวกไต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อมหมวกไต*, -ต่อมหมวกไต-

ต่อมหมวกไต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อมหมวกไต (n.) adrenal gland
English-Thai: HOPE Dictionary
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
adrenal(อะเดรน' นัล) adj. อยู่ใกล้หรือบนไต, เกิดจากต่อมหมวกไต
adrenocorticotropic(อะดรี' โนคอร์ทิโคทรอพ' พิค) adj. ซึ่งกระตุ้นส่วนเปลือกของต่อมหมวกไต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adrenal gland; gland, suprarenal; paranephrosต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adrenal๑. -เคียงไต๒. ต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ gland, adrenal; gland, suprarenal; paranephros] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adrenaline; epinephrineฮอร์โมนเนื้อในต่อมหมวกไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epinephrine; adrenalineฮอร์โมนเนื้อในต่อมหมวกไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adrenal glandต่อมหมวกไต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adrenocorticotropic Hormoneแอดรีโนคอร์ติโกโทปิคฮอร์โมน, อะดริโนคอร์ติโคโทรปิคฮอร์โมน, ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมหมวกไตส่วนนอก, แอดรีโนคอรติโทรปิคฮอรโมน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adrenal gland (n.) ต่อมหมวกไต
Adrenalin (n.) ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The adrenal glands hemorrhage, the brain goes into shutdown, then the major organs.ต่อมหมวกไต อาการตกเลือด สมองจะทำการ หยุดตัวเอง ในขณะนั้นจะทำการเปลี่ยนออร์แกน
Damaged adrenal glands caused adrenal insufficiencies, which caused the collapse.ต่อมหมวกไตที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นเหตุให้ต่อมหมวกไตทำงานบกพร่อง ซึ่งเป็นสาเหตุ ของการหมดแรงล้มลง
Go to the fridge and get the thing with the adrenalin shot.ไปที่ตู้เย็นและได้รับสิ่งที่มีการยิงต่อมหมวกไต
I've never had to give an adrenalin shot before!ฉันไม่เคยมีที่จะให้ต่อมหมวกไตยิงก่อน!
Some kind of catalyst that allows the proteins from the serum to bond with the enzymes produced by each individual's adrenals.ตัวเร่งที่จะทำให้โปรตีน จากเซรุ่มไปเกาะกับเอ็นไซม์ ที่ผลิตมาจากต่อมหมวกไตของแต่ละข้าง
There are also classic signs of an adrenal problem.เป็นลักษณะมาตราฐานของคนที่มีปัญหากับต่อมหมวกไต
Turns out he has an adrenal mass.สรุปว่าเค้ามีก้อนที่ต่อมหมวกไต
What about the surgery?แล้วการผ่าตัดสำหรับเนื้องอกในต่อมหมวกไตของเขาล่ะ?
Severe thyroxine deficit, curiously high levels of adrenal hormones.ระดับไทร็อกซินต่ำมากๆ แต่ระดับของฮอร์โมนจาก ต่อมหมวกไตสูง อย่างผิดสังเกต
Kennedy was on steroids to treat Addison's Disease.ซึ่งยาส่งผลหลังและต่อมหมวกไต ซาโรยัน:
(Thirteen) If her adrenal hormone levels are consistently low, we'll replace them.(เธอร์ทีน) ถ้าระดับฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตของเธอ ต่ำตลอด เน€เธฃเธฒเธˆเธฐเธ—เธ”เนเธ—เธ™เธกเธฑเธ™
See if her adrenals respond.ดูการตอบสนอง จากต่อมหมวกไตของเธอ
Rules out adrenal insufficiency.ตัดเรื่อง ต่อมหมวกไตทำงานบกพร่องออก
I think that's his adrenal glands.ฉันว่า นี่มันคือต่อมหมวกไต
I lost consciousness while my adrenal system was working overtime.หนูหมดสติในขณะที่ ระบบต่อมหมวกไตของหนู ทำงานมากเกินไป
Or her adrenal glands pumped everything they had into her system.หรือต่อมหมวกไตเธอสร้าง ฮอร์โมนเข้าสู่ระบบร่างกาย
That man who was thrown from the roof, the killer removed his adrenal glands.ชายที่ถูกโยนลงมาจากดาดฟ้า ฆาตกรเอาต่อมหมวกไตออกไป
What are the odds he's got no adrenal glands?เขาก็ไม่มีต่อมหมวกไต
These victims, were they missing their adrenal glands?เหยื่อเหล่านี้ พวกเขาสูญเสียต่อมหมวกไตเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อมหมวกไต
Back to top