ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อมน้ำเหลือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อมน้ำเหลือง*, -ต่อมน้ำเหลือง-

ต่อมน้ำเหลือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อมน้ำเหลือง (n.) lymph node See also: lymph glands, lymphatic gland
English-Thai: HOPE Dictionary
adeniaต่อมน้ำเหลืองโตผิดปกติ
bubo(บิว'โบ) n. ภาวะต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบโดยเฉพาะที่ไข่ดันหรือรักแร้, See also: buboed adj. bubonic adj.
bubonic plaguen. กาฬโรคที่มีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบ
hodgkin's diseaseโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบเรื้อรังและบวม
lymph glandn. ต่อมน้ำเหลือง
lymphadenopathyการผิดปกติของต่อมน้ำเหลือง
lymphatic(ลิมแฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับต่อมน้ำเหลือง,ประกอบด้วยต่อมน้ำเหลือง.เหี่ยวยาน.ปวกเปียก,เชื่องช้า., See also: lymphatically adv. ดูlymphatic
lymphomaมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdminal Nodeต่อมน้ำเหลืองในท้อง [การแพทย์]
Lymph Gland, Inguinalต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบ [การแพทย์]
Lymph nodeต่อมน้ำเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lymphadenopathyการอักเสบของต่อมและท่อน้ำเหลือง, พยาธิภาวะที่ต่อมน้ำเหลือง [การแพทย์]
Lymphomaเนื้องอกต่อมน้ำเหลือง [TU Subject Heading]
Sentinel lymph node biopsyการตัดเนื้อตรวจจากต่อมน้ำเหลืองเซนติเนล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lymph node (n.) ต่อมน้ำเหลือง
lymphatic (adj.) เกี่ยวกับต่อมน้ำเหลือง See also: ประกอบด้วยต่อมน้ำเหลือง
scrofula (n.) วัณโรคต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cervical lymph node Has black flecks.ต่อมน้ำเหลืองมีจุดสีดำ
Get a side of lymph node To confirm.ยืนยันส่วนที่บวมของต่อมน้ำเหลือง
And her high lactic acidosis Points towards anaplastic Large cell lymphoma.และปริมาณกรดแลคติคที่สูงของเธอ ทำให้เซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองใหญ่ขึ้น
Cervical lymph node Is a garbage dump.มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นเหมือนขยะ
Non-small-cell adenocarcinoma.มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว
Stage 3A, which means it's spread from the lung to the lymph nodes.ระดับ 3 ซึ่งหมายความว่า แพร่กระจายจากปอดไปยังต่อมน้ำเหลือง
Your aunt how bad was she when they caught it?ป้านาย เธออาการหนักแค่ไหน เมื่อมันลามกินเข้าไปต่อมน้ำเหลืองเธอ
Negative for thrombosis and chagas.มันเป็นผลลบต่อต่อมน้ำเหลืองกับเส้นเืลือดตีบ
Could be Lymphoma.อาจเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
The patient's joints don't hurt, abdominal pain went away when the fetus did, and no palpable lymph nodes.คนไข้ไม่เจ็บข้อ อาการปวดท้องจะหายไปเมื่อตัวอ่อน และคลำไม่พบว่าต่อมน้ำเหลืองโต
Um, she has lots and lots of palpable lymph nodes, joint and abdominal pain.อืม เธอมีอาการต่อมน้ำเหลืองโต ปวดข้อและปวดในช่องท้อง
Inflammation, enlarged nuclei, some mitotic activity.มีการอักเสบ นิวเคลียสของเซลใหญ่ขึ้น มีการแบ่งตัวของเซลผิดปกติ อาจเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ได้
There are no palpable lymph nodes.แต่คลำไม่พบว่าต่อมน้ำเหลืองบวม
Lymphoma was your idea?มะเร็งต่อมน้ำเหลือง นี่เป็นความคิดของคุณรึปล่าว
She's got lymphoma. The chemo's probably...เธอเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง การบำบัดด้วยคีโมคงทำให้...
It's not lymphoma.มันไม่ใช่มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
Now, in Walt's case, with a stage 3 adenocarcinoma,ตอนนี้ ในกรณีของวอลท์ ด้วยมะเร็งชนิดต่อมน้ำเหลืองขั้นที่ 3 ผมพบว่า...
I believe that it's the parasite's lymph gland that is the real prize.ผมเชื่อว่าต่อมน้ำเหลือง ของปรสิตนี้ มันยอดเยี่ยมมากจริงๆ
Walter thinks the medicine's made out of a gland inside the worm.วอลเตอร์คิดว่ายานั่น ทำมาจากต่อมน้ำเหลือง ที่อยู่ในตัวหนอน
Sorry... again.มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ไม่มีทางเลือก ก่อนที่ตายคาบาร์
I pulled him out of a burning van, and he still treats me like I'm that guy on the boardwalk who draws cartoons of tourists holding surfboards...นี่อะไร ประวัติทางการแพทย์ ของ ลูคัส วินนิค มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ขั้น 4
I'm Alan Lombardo, stage three lymphoma. Pleased to meet you.ผม อลัน ลอมบาร์โด มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระดับสาม ยินดีที่รู้จัก..
I was dying of cancer, lymphoma.ผมกำลังจะตายด้วยโรคมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลือง
Okay, so how did you shoot down intermittently swollen lymph node?โอเค แล้วนายทำอะไรไปแล้วอีก ได้หาดูต่อมน้ำเหลืองโตไหม?
You have lymphoid sarcoma.เธอมีเนื้องอกต่อมน้ำเหลืองชนิดร้าย
During surgery, we found cancer in a lymph node in your neck.ระหว่างการผ่าตัด, เราพบมะเร็ง ในต่อมน้ำเหลือง ที่คอของเธอ
All of the cancer has metastasized swelling and enlarging the lymph nodes.เซลล์มะเร็งได้ลุกลาม มากขึ้นและเพิ่มต่อมน้ำเหลือง
It has metastasized to the lymph nodes in your armpit in 10 places.มันลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลือง ที่รักแร้ของคุณในสิบจุด
Back then if I had been more thorough in cleaning up the lymph nodes maybe this wouldn't have happened.เมื่อก่อน ถ้าผมรักษาและระวังในเรื่องต่อมน้ำเหลือง ุคุณคงไม่ต้องมาเป็นมะเร็งแบบนี้
It has already metastasized throughout all the lymph nodes in her body and even spread to the lungs.มันได้ลุกลามและส่งผลต่อต่อมน้ำเหลือง และแพร่ไปที่ปอด
Oh. Oh, Chase was diagnosed with lymphoma when he was 10.เชสถูกตรวจพบว่าเป็น มะเร็งต่อมน้ำเหลืองตอน 10 ขวบ
It was Hodgkin's lymphoma.มันคือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน
It started in my stomach and spread to the lymph nodes.มันเริ่มขึ้นในท้องฉัน แล้วก็ลามไปที่ต่อมน้ำเหลือง
That's a lymph gland from a Category 2!นั่นต่อมน้ำเหลืองไคจูระดับ 2 นี่!
Well, we went through your test results... and your biopsy came back showing signs of large cell non-Hodgkin's lymphoma.ก็ที่เราเดินผ่านผลการทดสอบ ของคุณ และการตรวจชิ้นเนื้อของคุณ กลับมาแสดงอาการ เซลล์ที่มีขนาดใหญ่ไม่ใช่ ประเดี๋ยวประด๋าวเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
However, we will have to remove the tumor in your lymph nodes and start chemotherapy immediately.แต่เราจะต้องเอา เนื้องอกในต่อมน้ำเหลืองของ คุณ และเริ่มต้นการรักษาด้วยเคมี บำบัดทันที
Hopkins, arrest Wilson. Dimmock, look in the lymph nodes.ฮอปกิ้นส์ ไปจับวิลสัน ส่วนดิมม็อค ดูในต่อมน้ำเหลือง
Yes, you may have nothing but a limbless torso, but there'll be traces of ink in the lymph nodes under the armpits.ใช่ คุณอาจจะไม่ได้อะไรนอกจากร่างที่ไม่มีแขน แต่มันมี รอยหมึกตรงต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อมน้ำเหลือง
Back to top