ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อนี้ไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อนี้ไป*, -ต่อนี้ไป-

ต่อนี้ไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อนี้ไป (adv.) henceforth See also: from now on, in the days to come, in future Syn. ต่อแต่นี้ไป, ตั้งแต่นี้ต่อไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry, but their future in that world shall be good.ขอโทษ, ต่อนี้ไป คดีโลก เป็นผลดี
It's all war from now.ต่อนี้ไป จะเกิดสงคราม
From now on, don't worry about things like that and just tell me first.ต่อนี้ไป ไม่ต้องกลังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้น แค่บอกฉันเป็นคนแรก
So from now on, as a matter of principle in this family, Andrew will be treated as if he were a person.ต่อนี้ไปให้ถือเป็นกฎว่า.. แอนดรูจะได้รับการปฏิบัติเสมือนคน
Now we are confident that we have our man, and that there is no further danger to the public.และเราเชื่อมั่นว่า เราได้ตัวฆาตกรแล้ว และต่อนี้ไปจะไม่มีอันตรายใดๆ แก่สาธารณชนอีกแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อนี้ไป
Back to top