ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อตี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อตี*, -ต่อตี-

ต่อตี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อตี (v.) fight with See also: close with, cross swords, descend upon, beat down, come upon Syn. เข้าตี, ต่อสู้, ปะทะ Ops. ล่าถอย
English-Thai: HOPE Dictionary
pugnacious(พักเน'เชิส) adj. ชอบทะเลาะวิ-วาท,ชอบชกต่อย,ชอบต่อตี,ชอบต่อสู้., See also: pugnacity,pugnaciousness n., Syn. quarrelsome,belligerent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You were eminiscing about the Elena years all night.เธอพูดถึงแต่อตีด ที่มีกับเอลีน่าตลอดหลายปีมานี่ตลอดคืน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อตี
Back to top