ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อตาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อตาม*, -ต่อตาม-

ต่อตาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อตาม (v.) haggle See also: bargain Syn. ต่อรองราคา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My name is Jung Yun. When you find me faint, call 011-9354-7179ฉันชื่อ จองยุน เมื่อคุณพบว่าฉันหมดสติโปรดติดต่อตามเบอร์นี้
Please continue firmly in line with the President's vision.ขอให้สานต่อตามแนวคิดที่ท่านประธานมุ่งหวังไว้ก็แล้วกัน
Stay if you want, but I gotta get back to work.อยู่ต่อตามสบายนะ แต่ผมคงต้องกลับไปทำงานต่อแล้ว
I've been trying to get ahold of you all night.ฉันพยายามติดต่อตามหาคุณทั้งคืน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อตาม
Back to top