ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตู้ยาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตู้ยาม*, -ตู้ยาม-

ตู้ยาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู้ยาม (n.) sentry box Syn. ป้อมยาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sentry box (n.) ตู้ยาม See also: ป้อมยาม Syn. lookout

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตู้ยาม
Back to top