ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุ๊เจ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุ๊เจ้า*, -ตุ๊เจ้า-

ตุ๊เจ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ๊เจ้า (n.) monk Syn. พระ, พระสงฆ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุ๊เจ้า
Back to top