ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุ้งติ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุ้งติ้ง*, -ตุ้งติ้ง-

ตุ้งติ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ้งติ้ง (n.) name of classical Thai song Syn. ตุ้งติ้งเปลญวณ
ตุ้งติ้ง (v.) be girlish See also: be coquettish Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก
ตุ้งติ้ง (adv.) coyly See also: bashfully, coquettishly Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก
ตุ้งติ้ง (n.) earring
ตุ้งติ้งเปลญวณ (n.) name of classical Thai song
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fairy (sl.) ผู้ชายที่มีอาการตุ้งติ้ง See also: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a good piggy you are.นายนี่มันหมูน้อยตุ้งติ้งชัดๆ
With pompoms? You serious?มีตุ้งติ้งด้วย ถามจริงดิ
To a shop and somebody tweaks it and fiddles with it.เหมือนเป็นธรรมเนียม เวลาคุณซื้อรถแล้วนำมัน ไปเข้าร้านให้คนแต่งให้ดูตุ้งติ้ง
I should go with "High School senior"... or "Coquettish Ingenue."ฉันควรจะไปกับโรงเรียนมัธยม หรือตุ้งติ้งซื่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุ้งติ้ง
Back to top