ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุ่นๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุ่นๆ*, -ตุ่นๆ-

ตุ่นๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ่นๆ (adj.) grey See also: ashy Syn. สีตุ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุ่นๆ
Back to top