ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุริยางค์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุริยางค์*, -ตุริยางค์-

ตุริยางค์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุริยางค์ (n.) stringed or wind musical instruments Syn. ดุริยะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุริยางค์
Back to top