ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุปัดตุเป๋

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุปัดตุเป๋*, -ตุปัดตุเป๋-

ตุปัดตุเป๋ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุปัดตุเป๋ (adv.) to and fro See also: unsteadily, swayingly, staggeringly
English-Thai: Nontri Dictionary
shamble(vi) เดินอุ้ยอ้าย,เดินงุ่มง่าม,เดินตุปัดตุเป๋
stagger(vi) ตุปัดตุเป๋,เซ,ย้าย,เอียง,ส่าย,โงนเงน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุปัดตุเป๋
Back to top