ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุปัดตุป่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุปัดตุป่อง*, -ตุปัดตุป่อง-

ตุปัดตุป่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุปัดตุป่อง (adv.) angrily See also: peevishly, resentfully Syn. สะบัดสะบิ้ง, แสนงอน
ตุปัดตุป่อง (adv.) angrily See also: peevishly, resentfully Syn. สะบัดสะบิ้ง, แสนงอน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุปัดตุป่อง
Back to top