ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุบๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุบๆ*, -ตุบๆ-

ตุบๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุบๆ (adv.) throbbingly See also: spasmodically, repeatedly, achingly
English-Thai: Nontri Dictionary
throb(vi) เต้นตุบๆ,สั่น,กระเพื่อม,ไหว,หอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a chick here who's really into the Osman, man.ซักครู่ ฉันเริ่ม... . ฉันเริ่มตุบๆตรงนี้
UNDER THIS DRESS THERE IS A PROSTATE PULSING, JUST LIKE YOURS...(ใต้กระโปรงนี่ก็มีต่อมลูกหมากที่เต้นตุบๆ เหมือนของพวกนายแหละ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุบๆ
Back to top