ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตื่นไฟ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตื่นไฟ*, -ตื่นไฟ-

ตื่นไฟ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นไฟ (adj.) panicky (person) Syn. ขี้กลัว, ขี้ตกใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตื่นไฟ
Back to top