ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตื่นพระบรรทม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตื่นพระบรรทม*, -ตื่นพระบรรทม-

ตื่นพระบรรทม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นพระบรรทม (v.) wake up See also: be awake, get up Ops. หลับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตื่นพระบรรทม
Back to top