ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตื่นข่าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตื่นข่าว*, -ตื่นข่าว-

ตื่นข่าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นข่าว (v.) become excited (about some news) See also: be excited or surprised by the rumour, be shocked by news

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตื่นข่าว
Back to top