ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตือฮวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตือฮวน*, -ตือฮวน-

ตือฮวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตือฮวน (n.) entrails of a swine See also: Chinese pig´s intestines Syn. ไส้หมู, ตือตึ๊ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตือฮวน
Back to top