ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตึม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตึม*, -ตึม-

ตึม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตึม (adv.) abundantly See also: plentifully Syn. เยอะแยะ, มากมาย Ops. น้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตึม
Back to top