ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตึงเปรี๊ยะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตึงเปรี๊ยะ*, -ตึงเปรี๊ยะ-

ตึงเปรี๊ยะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตึงเปรี๊ยะ (adj.) too tight See also: extremely tense, extremely strained or tight Ops. หย่อนยาน, หย่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wow. You've been working out.ก้นตึงเปรี๊ยะ แสดงว่าฝึกมาดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตึงเปรี๊ยะ
Back to top