ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตึงตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตึงตัว*, -ตึงตัว-

ตึงตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตึงตัว (v.) be tense See also: be strained Ops. คลายตัว
ตึงตัว (v.) tight See also: tense, taut Syn. รัดตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
atonicity(แอทโทนิส'ซิที) n. ภาวะไร้ความตึงตัว (lack of tone; atony)
atony(แอท'โทนี) n. การไร้ความตึงตัว, การไร้พลังงาน, ความอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ, การไม่เน้น
dystoniaความตึงตัวของกล้ามเนื้อเสื่อม
hypertensionn. โรคความดันโลหิตสูง,การมีความตึงตัวมากเกินไป
tone(โทน) n. เสียงสูงต่ำ,คุณภาพของเสียง,น้ำเสียง,เสียงร้อง,การเน้นเสียงที่พยางค์หนึ่งของคำ,ระบบสี,สีที่ให้,การให้สี,การปรับสี,อิทธิพลของสี,ความตึงตัวของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของร่างกาย. vt.,vi. ทำเสียงเฉพาะ,ปรับเสียง,ปรับสี,ฟื้นฟูสภาพกายหรือจิต -Phr. tone dow
tonic(ทอน'นิค) n. ยาบำรุง,ยาเสริมกำลัง,เสียงหลัก,น้ำควินินโซดา สำหรับดื่มผสมกับเหล้า. adj. บำรุงกำลัง,เกี่ยวกับความตึงตัว,เกี่ยวกับเสียงหนัก, See also: tonically adv., Syn. invigorating,bracing
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demianoff Signอาการปวดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อบั้นเอวด้านหลัง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tone (n.) ความตึงตัวของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะอื่นๆในร่างกาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just sit tight and this'll be over soon.แค่นั่งตึงตัวและ นี้จะผ่านไปในไม่ช้า.
Dad, try and sit tight.พ่อและพยายามนั่งตึงตัว.
That tight little belly of yours?ที่หน้าท้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ตึงตัวของคุณ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตึงตัว
Back to top