ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตึกราม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตึกราม*, -ตึกราม-

ตึกราม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตึกราม (n.) buildings Syn. ตึก
ตึกรามบ้านช่อง (n.) buildings
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can watch the buildings. You can feel the air and look at the people.คุณมองเห็นตึกรามบ้านช่อง คุณรู้สึกถึงบรรยากาศ แล้วก็คอยมองผู้คนต่างๆ
Well, the buildings need to be integrated better, so-ก่อนอื่น ตึกรามพวกนี้ต้องอยู่รวมกันให้เป็นกลุ่มก้อนมากกว่านี้
Except for it's not just a building that falls.ไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านช่องถล่มลงมาเท่านั้น
I think this place will soon be filled with such buildings.ผมว่าอีกไม่นานที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่อง
¶ So deck those halls, trim those trees ¶#จึงตกแต่งตึกราม ตัดแต่งกิ่งใบ#

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตึกราม
Back to top