ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตี่จับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตี่จับ*, -ตี่จับ-

ตี่จับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตี่จับ (n.) a game consisting in holding one´s breath while running Syn. ตี่เสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Patty got a humongous bluefish.แพ็ตตี้จับปลาบลูฟิชตัวอย่างใหญ่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตี่จับ
Back to top