ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีไม่เลือก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีไม่เลือก*, -ตีไม่เลือก-

ตีไม่เลือก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีไม่เลือก (v.) hit wildly See also: beat indiscriminately Syn. ตีดะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีไม่เลือก
Back to top