ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีแตะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีแตะ*, -ตีแตะ-

ตีแตะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีแตะ (v.) ?น่าจะใช้คำใน Teng ได้ See also: to make a wall or fence by wearing strips of split bamboo Syn. ขัดแตะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีแตะ
Back to top