ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีอวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีอวน*, -ตีอวน-

ตีอวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีอวน (v.) trawl See also: fish with a purse seine, catch fish with a trawl Syn. ลากอวน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีอวน
Back to top