ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีอกชกหัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีอกชกหัว*, -ตีอกชกหัว-

ตีอกชกหัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีอกชกหัว (v.) hit oneself with anger See also: vent, repress
ตีอกชกหัว (v.) go into hysterics See also: express exaggeratedly, go crazy, go off

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีอกชกหัว
Back to top