ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีหน้าเซ่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีหน้าเซ่อ*, -ตีหน้าเซ่อ-

ตีหน้าเซ่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีหน้าเซ่อ (v.) pretend ignorance Syn. ตีลูกเซ่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your acting has really improved.ตีหน้าเซ่อซะเนียนเลยนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีหน้าเซ่อ
Back to top