ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีหน้าตาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีหน้าตาย*, -ตีหน้าตาย-

ตีหน้าตาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีหน้าตาย (v.) assume or make a deadpan face See also: keep a straight face Syn. ทำหน้าตาย Ops. ทำหน้าเป็น
English-Thai: HOPE Dictionary
poker faceใบหน้าตีหน้าตาย,ใบหน้าเฉยเมย
unmeaning(อันมีน'นิง) adj. ไม่มีความหมาย,ไม่มีความรู้สึก,หน้าตาเฉย,ตีหน้าตาย., See also: unmeaningly adv. unmeaningness n., Syn. cool,unfeeling
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
* P-P-Poker face * * P-P-P-Poker face *# ต…ตีหน้าตาย ต…ตีหน้าตาย #
Did her boobs creep up and, you know, punch her in the face or something, hmm?หรือหน้าอกมันใหญ่เกิน เลยไปตีหน้าตายตอนวิ่งหรืออะไรแบบนั้น?
But not a poker face, Slick.แต่ตีหน้าตายไม่จำกัดเลยนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีหน้าตาย
Back to top