ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีสีหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีสีหน้า*, -ตีสีหน้า-

ตีสีหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีสีหน้า (v.) assume one´s face See also: assume one´s airs, make face Syn. ตีหน้า
ตีสีหน้า (v.) pretend See also: simulate, wear an expression of, conceal one´s feelings Syn. แสร้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, no offense, but you have no dishonesty in you.เพียงแต่คุณตีสีหน้าไม่เป็น
I have dishonesty in me. I can put on a front.ฉันตีได้ ฉันตีสีหน้าเป็น
This is you putting on a front...เนี่ยนะ ตีสีหน้าเป็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีสีหน้า
Back to top