ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีลูกซึม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีลูกซึม*, -ตีลูกซึม-

ตีลูกซึม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีลูกซึม (v.) pretend to know nothing See also: pretend ignorance Syn. ตีหน้าเซ่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีลูกซึม
Back to top