ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีรั้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีรั้ง*, -ตีรั้ง-

ตีรั้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีรั้ง (v.) similar See also: equal to, like Syn. คล้ายคลึง, เสมอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีรั้ง
Back to top