ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีผึ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีผึ้ง*, -ตีผึ้ง-

ตีผึ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีผึ้ง (v.) drive bees out of the nest See also: smoke bees to get honey, drive away bees from a nest by smoke Syn. หาผึ้ง
ตีผึ้ง (v.) kind of game in the northeast of Thailand Syn. เล่นตีผึ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You not hit flies. You hit bees.คุณไม่ได้ตีแมลงวัน คุณตีผึ้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีผึ้ง
Back to top