ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีบรรทัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีบรรทัด*, -ตีบรรทัด-

ตีบรรทัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีบรรทัด (v.) rule See also: draw a line, make lines Syn. ขีดเส้น, ตีเส้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีบรรทัด
Back to top