ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีนผี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีนผี*, -ตีนผี-

ตีนผี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีนผี (n.) speedy driver Syn. นักซิ่ง
ตีนผี (n.) kind of dowel under the Naga See also: cockspur
ตีนผี (n.) sewing machine´s component
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hot-rodder (n.) คนขับตีนผี See also: คนขับรถเร็วมากและไม่เคารพกฎจราจร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีนผี
Back to top