ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีนจก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีนจก*, -ตีนจก-

ตีนจก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีนจก (n.) part of skirtlive dress woven with silk Syn. ลายตีนจก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีนจก
Back to top