ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีนกบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีนกบ*, -ตีนกบ-

ตีนกบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีนกบ (n.) fin See also: flipper
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flipper (n.) ตีนกบ
fin (vt.) ว่ายน้ำโดยการใช้ตีนกบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It turns from a building into a robot, right?ใส่เครื่องช่วยหายใจและสวมตีนกบ
Should I get you some flippers?งั้นฉันควรจะเอาตีนกบให้คุณมั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีนกบ
Back to top