ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีทะเบียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีทะเบียน*, -ตีทะเบียน-

ตีทะเบียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีทะเบียน (v.) register Syn. จดทะเบียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. I checked with Langley. He was listed as deceased.ไม่ ฉันได้เช็คกับทางแลงลีย์แล้ว เขาถูกตีทะเบียนว่าตายไปแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีทะเบียน
Back to top