ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีตั๋วเด็ก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีตั๋วเด็ก*, -ตีตั๋วเด็ก-

ตีตั๋วเด็ก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีตั๋วเด็ก (v.) buy a half-priced ticket

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีตั๋วเด็ก
Back to top