ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีตั๋วยืน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีตั๋วยืน*, -ตีตั๋วยืน-

ตีตั๋วยืน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีตั๋วยืน (v.) stand instead of having a ticket

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีตั๋วยืน
Back to top