ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีตลาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีตลาด*, -ตีตลาด-

ตีตลาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีตลาด (v.) market a product against See also: put on the market
English-Thai: HOPE Dictionary
antidumping(แอนทีดัม' พิง) adj. ซึ่งต่อต้านนโบยายทุ่มตีตลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's our big-ticket item?สินค้าตีตลาดของเราคืออะไร
And they just hit the financial sector. Everything.และมันเพิ่งจะโจมตีตลาดหุ้น
I assure you, you'll be sorry you wasted your money on an iPod when Microsoft comes out with theirs.รับรองได้ว่านายจะต้องเสียใจ ที่เสียเงินซื้อไอพ็อด ตอนไมโครซอฟต์ออกมาตีตลาด
I think we're 24 hours away from weapon's grade uranium hitting the open market, so...ฉันคิดว่า 24 ชั่วโมงก็เอาไม่อยู่ จากอาวุธที่ทำจากยูเรเนียมโจมตีตลาดเสรี ดังนั้น...
We should be trying to break into the global market.เราต้องพยายามตีตลาดระดับโลก
The plan this time is to launch worldwide.แผนการในตอนนี้คือการตีตลาดโลก
You know, I work in IT, and so I just figured I could crack the market like a weak network.ผมทำงานไอที นึกว่าจะตีตลาดได้เหมือนเน็ตเวิร์คแย่ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีตลาด
Back to top