ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีตนจาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีตนจาก*, -ตีตนจาก-

ตีตนจาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีตนจาก (v.) become estranged

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีตนจาก
Back to top