ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีฉิ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีฉิ่ง*, -ตีฉิ่ง-

ตีฉิ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีฉิ่ง (v.) be Lesbian See also: be female homosexual Syn. เล่นเพื่อน
ตีฉิ่ง (v.) play cymbals See also: clash small cymbals
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A little bird told me she's a lesbian.เขาลือกันว่า หล่อนเป็นพวกมโหรีตีฉิ่ง
She makes lesbian sex with Lynn Rutherford from accounting.เธอตีฉิ่งกับลินน์ รูเธอร์ฟอร์ด ฝ่ายบัญชี
Why don't you guys make out and prove it.ทำไมไม่ตีฉิ่งกันให้ดูหน่อยล่ะ พิสูจน์หน่อย
No, you're right. Knocking bits is way more important than saving lives.ไม่ เธอพูดถูก การตีฉิ่งนี่ สำคัญกว่าชีวิตคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีฉิ่ง
Back to top