ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีคู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีคู่*, -ตีคู่-

ตีคู่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีคู่ (v.) adjoin See also: be neck and neck, be side by side, be in tandem, keep abreast of Ops. ทิ้งห่าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
barrage (vt.) โจมตีคู่ต่อสู้ไม่หยุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Opponent engaged.** โจมตีคู่ต่อสู้ **
What's going to happen is your alongside him.ที่เกิดขึ้นคือคุณขับตีคู่เขาอยู่
Third wheel comes in, finds these two kissing, whacks the rival with the bubbly, chokes out jezebel here.คนที่สามกลับมา พบสองคนนี้กำลังจูบกัน ตีคู่แข่งด้วยแชมเปญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีคู่
Back to top