ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีคลุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีคลุม*, -ตีคลุม-

ตีคลุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีคลุม (v.) assume See also: take what one is not entitled to, take some thing as one´s own, claim another´s wealth, claim falsely Syn. ตู่, ทึกทัก, ถือเอา, เหมาเอา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're interpreting facts to support your own conclusions.คุณเล่นตีคลุมสนับสนุน ข้อสรุปของคุณเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีคลุม
Back to top