ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีขลุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีขลุม*, -ตีขลุม-

ตีขลุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีขลุม (v.) assume See also: take what one is not entitled to, take some thing as one´s own, claim another´s wealth, claim falsely Syn. ตู่, ทึกทัก, ตีคลุม, ถือเอา, เหมาเอา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีขลุม
Back to top