ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีกิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีกิน*, -ตีกิน-

ตีกิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีกิน (v.) take advantage immorally See also: snatch away the prize

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีกิน
Back to top